Gyan Sahayak Recruitment 2024

Gyan Sahayak Recruitment 2024. રાજયમા પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘણી બધી જગ્યાઓ ખાલી છે. જેને લીધે શિક્ષણમા પણ વિપરીત અસરો થ ઈ રહિ છે. Gyan Sahayak Bharti 2024 અગાઉ પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવતી હતી. Gyan Sahayak merit list પરંતુ હવેથી પ્રાથમિક શાળાઓમા ઘટતા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવશે તેવા ન્યુઝ મળી રહ્યા છે.

Contents

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024. હાલ પ્રાથમિક શાળાઓમા મોટાપાયે શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી રહેલી છે. જે પુરી કરવા માટે આગામી સમયમા 26500 જેટલા જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવશે તેવુ શિક્ષણમંત્રી કુબેરભાઈ ડીંડોરે જણાવ્યુ હતુ.

Follow on Facebook
Join Now
Follow on Instagram
Join Now

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) માટે શાળા પસંદગીની પ્રક્રિયા (Choice Filling) તા.13/10/2023 ને શુક્રવારના રોજથી શરુ કરવામાં આવે છે. જે તા.15/10/2023 ને રવિવાર રાત્રે 23:59 કલાક સુધી શરુ રહેશે.
રાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ષ-૨૦૨૩ની જ્ઞાનસહાયકોની ભરતી પ્રક્રિયા અન્‍વયે દર્શાવેલ ખાલીજગ્યાઓ વર્ગોની સંખ્યાના આધારે છે વર્ગ બંધ થતાં તેમાં ફેરફારને પાત્ર રહેશે. જ્ઞાનસહાયક (પ્રાથમિક) શાળા ફાળવણી અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે રજુ કરવાના ગુણપત્રક/પ્રમાણપત્રક/દસ્તાવેજોની વિગત

આ સાથે જ શાળાઓમા વિદ્યાર્થીઓને રમતગમત તથા શારીરિક શિક્ષણ મળી રહે તે માટે 5000 જેટલા ખેલ સહાયક શિક્ષકોની પણ.ભરતી કરવામા આવનાર છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ શાળાઓમા પ્રવાસી શિક્ષકોની તદન હંગામી ધોરણે તાસદિઠ માનદવેતનથી ભરતી કરવામા આવતી હતી. હવે જોવાનુ એ છે કે આ જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કઈ રીતે કરવામા આવશે ? કાયમી ધોરણે કે પછી કોન્ટ્રાકટ બેઝ પર. તેનાથી પીટીસી/બી.એડ. કરેલા અને TET પાસ ઉમેદવારોને રોજગારી મળી રહેશે.

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024


જ્ઞાન સહાયક અને ખેલ સહાયક યોજના

૨ાજય સ૨કા૨ દ્વારા પ્રામિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમક શાળાઓમાં શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓ નિર્યામત ભ૨તી પધ્ધતિથી ભ૨વામાં આવે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણક કાર્યમાં વિક્ષેપ ઉભો ન થાય તે હેતુ થી જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ક૨ા૨ આધારિત નિમણૂંક ક૨વાનો નિર્ણય કરેલ છે. ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓનો શારીરિક અને માર્નાશક વિકાન્સ યોગ્ય રીતે થઇ શકે તથા યોગ, શારીરિક શિક્ષણ, તથા ૨મત-ગમતમાં ૨૪ રૂચિ વધે તેમજ વિષ્યમાં યોજાના૨ ૨ાષ્ટ્રીય અને આંત૨૨ાષ્ટ્રીય ખેલકૂદ ૨૫ર્ધાઓમાં ગુજરાતનાં વિદ્યાર્થીઓ વધારે સંખ્યામાં પ્રતિનિધિત્વ કરી નોંધપાત્ર ર્સાિઓ હાંસલ કરી શકે તે માટે શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં વિધાર્થીઓને ૨મત-ગમત અને ખેલકૂદ માટે તૈયા૨ ક૨વાના હેતુથી ખેલ સહાયક યોજના અમલમાં મૂકવા માટે નિર્ણય ક૨વામાં આવેલ છે.

આ બંને યોજનાઓની મહત્વની બાબતો નીચે મુજબ છે.

જ્ઞાન સહાયક ભરતી

• Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024. ૨ાજ્યની સરકારી અને અનુર્દાનત પ્રાર્થમક, માધ્યમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમક શાળાઓમાં ખાસ કરીને ‘મિશન ૨સ્કુલ્સ ઓફ એકસલન્સ’ માં પસંદ થયેલ શાળાઓમાં ધોરણ દીઠ શિક્ષક ઉપલબ્ધ થઇ શકે તે હેતુથી ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યા ઉ૫૨ ક૨ા૨ આધારિત ‘જ્ઞાન સહાયક’ મૂકવા માટે નિર્ણય ક૨વામાં આવેલ છે.

આ માટે પ્રાર્થમક શાળાઓમાં ૧૫૦૦૦ અને માધ્યમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓ માટે ૧૧૫00 જ્ઞાન સહાયકની ક૨ા૨ આધારિત નિમણૂંક ક૨વામાં આવશે. કરાર આધારિત નિમણૂંક મેળવેલ પ્રામિક વિભાગના જ્ઞાન સહાયકને રૂ. ૨૧,૦૦૦/- માર્ધામક વિભાગ માટે ૨૪,૦૦૦/ અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક વિભાગ માટે પિયા ૨૬,000/- ઉચ્ચક માનદ વેતન આપવામાં આવશે.

• જ્ઞાન સહાયક તરીકે ક૨ા૨ આધારિત નિમણૂંક મેળવવા પ્રામિક વિભાગ માટે TET-2 પરીક્ષામાં ઉતિર્ણ થયેલ ઉમેદવારો, માધ્યમક વિભાગ માટે TAT (માધ્યમક) અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમક વિભાગ માટે TAT (ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક) પ૨ીક્ષામાં ઉતિર્ણ થયેલ ઉમેદવારો અ૨જી કરી શકશે.

• અ૨જી ક૨ના૨ અ૨જદા૨ોએ સમગ્ર શિક્ષા કચે૨ી, ગાંધીનગ૨ દ્વારા ર્પાસ ક૨વામાં આવેલ શાળાઓની યાદી પૈકી તેઓ કઈ શાળામાં/શાળાઓમાં ‘જ્ઞાન સહાયક’ તરીકે કામગીરી કરવા ઈચ્છે છે તેની પસંદગી ઓનલાઇન(online) ક૨વાની રહેશે અને Merit cum Preference મુજબ શાળાવા૨ જ્ઞાન સહાયકની યાદી તૈયા૨ ક૨ી સંધિત જિલ્લાના અધિકારીઓને મોકલી આપવામાં આવશે.


Gujarat Gyan Sahayak Notification 2024

State Examination Board, Gujarat State, Sector-21, Gandhinagar Teacher Aptitude Test (SECONDARY) (TAT-SECONDARY) Exam online form filling has started which the link to fill online form exam date and various other information is given in this article.

Gyan Sahayak online apply

Education Department, Secretariat Gandhinagar Resolution No. : ED/MSM/e-file/5921/G, dt. From 29/04 2023 as per the goals of National Education Policy 2020 and Mission Schools of Excellence, it has been decided to conduct ‘Teacher Aptitude Test – TAT’ with dual format for the purpose of quality education.

Gyan Sahayak exam Gujarat information

In pursuance of this resolution for the qualified candidates prescribed by the State Examination Board dt. Notification No: Rapbo TAT-S/ 20235436-5476 dated 01/05/2023 has published the detailed notification of Teacher Aptitude Test – (Secondary) – 2023. Candidates can visit the following details http://ojas .Gujarat.gov.in online registration form and can pay the fee through net banking which all the candidates are requested to note.

How to Apply Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024

The subjects of this examination, examination fee, educational qualification, structure of the test, syllabus etc. shall be as mentioned in the notification and also as per the provision of resolutions passed by the Government from time to time. Resolutions and Notifications of the Department of Education and other matters related to the examination are published on the website of the State Examination Board http://www.sebexam.org.

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024 exam detail

The details of educational qualification as well as age limit will be verified by the Recruitment Selection Committee and the decision of the Recruitment Selection Committee will be final. http://www.sebexam.org website has to be kept up to date with exam related details.

Gyan Sahayak Syllabus 2024

Gyan Sahayak Syllabus 2024 is one of the most searched queries. Candidates who look forward to appearing for the Gyan Sahayak 2024 examination search for the appropriate Syllabus and topics.
The Gyan Sahayak exam syllabus 2024 is prescribe by the respective state authority or government. The Gyan Sahayak syllabus 2024 is usually divide into two parts for Paper 1 and Paper 2:TAT Paper 1 Syllabus:
The syllabus for Gyan Sahayak Paper 1 includes topics from Child Development and Pedagogy, Language-I, Language-II, Mathematics and Environmental Studies
Helpline – In case of any issue please contact on below number (Only Working days).

Administrative Support – 079 23973636 (ઓફિસ સમય દરમિયાન ૧૦:૩૦ am થી ૦૬:૧૦ pm)

Email Address : recruitmenthelp@ssguj.in

Software Technical Support – +91 9099 971 769 (ઓફિસ સમય દરમિયાન ૧૦:૩૦ am થી ૦૬:૧૦ pm)

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024 Eligibility Criteria

ઉમેદવારોએ ગુજરાત Gyan Sahayak 2024 માટે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (SEB) દ્વારા ઉલ્લેખિત તમામ પાત્રતા માપદંડોને સંતોષવા આવશ્યક છે. તેથી, જે ઉમેદવારો ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે બેસવા માંગે છે તેઓએ ઑનલાઇન અરજી કરતા પહેલા વિગતવાર વય મર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત તપાસવી આવશ્યક છે:-

See also  Punjab National Bank Bharti for 535 Specialist Officer (SO) Posts 2020

TET-I (Classes I to V) Educational Qualifications

 • HSC (12મી પરીક્ષા) માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ; અને
 • P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા પ્રાથમિક શૈક્ષણિક ડિગ્રી – B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા શિક્ષણમાં 02 વર્ષનો ડિપ્લોમા (વિશેષ શિક્ષણ).

TET-II (Classes VI to VIII) Educational Qualifications

ગણિત/વિજ્ઞાન:
 • B.Sc અને P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા
 • B.SC અને B.Ed (01 વર્ષ / 02 વર્ષ) ન્યૂનતમ 45% ગુણ સાથે; અથવા
 • 12મું/ HSC પાસ (સાયન્સ) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે અને B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • 12મું/ HSC પાસ (સાયન્સ) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે અને B.Sc.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • ન્યૂનતમ 50% માર્ક્સ સાથે B.Sc અને B.Ed (01 વર્ષ વિશેષ શિક્ષણ).
ભાષાઓ:
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc. અને P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc. ન્યૂનતમ 45% માર્ક્સ અને B.Ed (01 વર્ષ / 02 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) લઘુત્તમ 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ અને B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ અને B.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc. ન્યૂનતમ 50% ગુણ અને B.Ed (01 વર્ષ વિશેષ શિક્ષણ) સાથે.
સામાજિક વિજ્ઞાન:
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc./ B.Com. અને P.C.T./ D.EL.Ed (02 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc./ B.Com. ન્યૂનતમ 45% માર્ક્સ અને B.Ed (01 વર્ષ / 02 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) લઘુત્તમ 50% માર્ક્સ સાથે પાસ કરેલ અને B.El.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • 12મું (HSC) ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે પાસ અને B.A.Ed/ B.Com.Ed/ B.R.S.Ed/ B.S.Sc.Ed (04 વર્ષ); અથવા
 • B.A./ B.R.S./ B.S.Sc./ B.Com. ન્યૂનતમ 50% ગુણ અને B.Ed (01 વર્ષ વિશેષ શિક્ષણ) સાથે.

Age Limit

ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે અરજી કરવા માટે કોઈ વય મર્યાદા નથી. જો કે, ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન વય મર્યાદા ભારતી પસંદગી સમિતિ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે.

Gujarat Gyan Sahayak 2024 Application Fee

ઉમેદવારોએ તેમના OJAS અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવા માટે ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી (GTET) માટેની અરજી ફી ચૂકવવાની જરૂર છે. ફી એટીએમ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ વગેરે વિકલ્પોમાંથી કોઈપણ એક દ્વારા ચૂકવવાની રહેશે. વિવિધ શ્રેણીઓ માટેની અરજી ફી નીચે આપેલ છે:-

Categories Fee Payable
General Category Candidates: Rs. 350/- (Rupees Three Hundred & Fifty Only) + Service Charges
SC, ST, SEBC & PH Category Candidates: Rs. 250/- (Rupees Two Hundred & Fifty Only) + Service Charges

 

Gujarat Gyan Sahayak 2024 Exam Pattern

ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી ઑફલાઇન (પેન-પેપર-આધારિત) પરીક્ષા હશે.

તે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે TET-1 અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટે TET-2 તરીકે અલગથી લેવામાં આવશે.

તેથી, અરજી કરેલ ઉમેદવારોએ OJAS SEB પ્રાથમિક શિક્ષક પાત્રતા કસોટીની પેટર્ન જાણવી જ જોઈએ.

કારણ કે તે પેપરની રચનાનો ખ્યાલ આપે છે અને તૈયારીના આયોજનમાં મદદ કરશે.

SEB ગુજરાત TET-I અને TET-II ની પરીક્ષા પેટર્ન નીચે મુજબ છે:-

 • બંને TET પરીક્ષાઓ બહુવિધ પસંદગીના પ્રશ્નો (MCQ) આધારિત હશે.
 • કુલ 150 પ્રશ્નો હશે અને તમામ પ્રશ્નો ઓબ્જેક્ટિવ પ્રકારના હશે.
 • દરેક સાચા પ્રશ્ન માટે 01 માર્ક હશે.
 • તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ફરજીયાત છે.
 • ખોટા જવાબો માટે કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ નથી.

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી: જ્ઞાન સહાયક ભરતી: gyansahayak.ssgujarat.org: રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓમા હાલ પ્રાથમિક શિક્ષકોની મોટાપાયે ઘટ છે. આ ઘટ ને પુરી કરવા માટે અગાઉ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવાની યોજના અમલમા હતી. પ્રવાસી શિક્ષકોને બદલે 11 માસના કરાર આધારીત જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની નિમણૂંક કરવા માટે શિક્ષણ વિભાગ તરફથી નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામા આવી છે.

પ્રાથમિક જ્ઞાનસહાયક ભરતી

ભરતી સંસ્થા શિક્ષણ વિભાગ ગાંધીનગર
કાર્યક્ષેત્ર રાજયની પ્રાથમિક શાળાઓ
જગ્યાનુ નામ જ્ઞાન સહાયક
વર્ષ 2023
અરજી મોડ ઓનલાઇન
નોકરીનું સ્થળ ગુજરાત
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 1-9-2023 થી 11-9-2023
ઓફિશ્યિલ વેબસાઈટ ની લિંક gyansahayak.ssgujarat.org

પ્રાથમિક જ્ઞાન સહાયક ભરતી

Gyan Sahayak Recruitment 2024

શિક્ષણ વિભાગ અંતર્ગત ગુજરાત રાજયની સરકારી અને અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં “જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક)’માટે શાળા કક્ષાએ ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત “જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક)’ ની જગ્યાના કરાર બાબત.

માસિક ફિક્સ મહેનતાણું:: રૂ. ૨૧,૦૦૦/-

વય મર્યાદા

૧ જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક) ૪૦ વર્ષ ગુજરાત રાજયની સરકાર અને અનુદાનિત પ્રાથમિક શાળાઓમાં ‘‘જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક)’ માટે શાળા કક્ષાએ ૧૧ માસ માટે કરાર આધારિત ‘જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક)” ની જગ્યાઓની ભરતી માટે પસંદગીયાદી તૈયા૨ ક૨વા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓન-લાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારની વયમર્યાદા ઓન-લાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીની રહેશે.

ઉમેદવારે ઓન-લાઈન અરજી https://gyansahayak.ssgujarat.org/Home વેબસાઈટ પર જઈ ક૨વાની ૨હેશે. ઉમેદવારે અરજી કરતાં પહેલા વેબ સાઈટ પર મૂકેલ ઉકત જગ્યાઓ માટેની આવશ્યક લાયકાત, વયમર્યાદા, નિમણૂંકનો પ્રકાર અને મહેનતાણા અંગેની સૂચનાઓ/માર્ગદર્શિકા પહેલા વાંચી લેવી. આ અરજીઓ રાજ્ય કક્ષાએ, જિલ્લા કક્ષાએ રૂબરૂ, ટપાલ કે કુરિયર દ્વારા કોઈપણ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. તદઉપરાંત આવી મોકલેલ અરજીઓ માન્ય ગણાશે નહીં.

ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ માટે જ્યારે પણ રૂબરૂ બોલાવવામાં આવે ત્યારે ઓન-લાઈન કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની એક-એક ઝેરોક્ષ નકલ, પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફસ તેમજ ચકાસણી માટે અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે હાજર રહેવાનું રહેશે.

 • ઓન-લાઈન અરજી કરવાની તારીખ : ૦૧/૦૯/૨૦૨૩ (૧૪:૦૦ કલાકથી શરૂ)
 • ઓન-લાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : ૧૧/૦૯/૨૦૨૩ (૨૩:૫૯ કલાક સુધી)
यह भी पढे:  Gujarat Police Bharti 2023: પોલીસ વિભાગમા 8000 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત, જાણો ક્યારે આવશે ભરતી ?

આ ભરતી માટે ની ડીટેઇલ જાહેરાત ની વિગતો જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, અરજી કરવાની પ્રક્રિયા, સીલેકશન પ્રોસેસ વગેરે બાબતો ઓફીસીયલ વેબસાઇટ પર ડીટેઇલ ભરતી જાહેરાત અપલોડ કરવામા આવશે.

જ્ઞાનસહાયક (પ્રાથમિક) શાળા ફાળવણી અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન સમયે રજુ કરવાના ગુણપત્રક/પ્રમાણપત્રક/દસ્તાવેજોની વિગત:: Click here 

જ્ઞાનસહાયક (પ્રાથમિક) શાળા ફાળવણી: વધું વિગત અહીં ક્લિક કરો

Online Gyan Sahayak Primary School Selection Click Here

Gnana Saayak (Primary) (Standard 1 to 5) Gujarati Medium Vacancy School Wise List Click Here

School Wise List of Gnan Sahayak (Primary) (Standard 1 to 5) English Medium Vacancies Click Here

Gyan Sahayak (Primary) (Standard 6 to 8) Gujarati Medium Vacancy School Wise List Click Here

School Wise List of Knowledge Assistant (Primary) (Class 6 to 8) English Medium Vacancies Click Here

Gyan Sahayak Primary Merit List 2023 Click Here

જ્ઞાન સહાયક માધ્યમિક શાળા પસંદગી માર્ગદર્શક સૂચનો Gyan Sahayak Recruitment 2024

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) પ્રોવિઝનલ – ૨ મેરીટ યાદી new

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) ગુજરાતી માધ્યમની શાળાવાર યાદી Gyan Sahayak Recruitment 2024

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાવાર યાદી Gyan Sahayak Bharti 2024

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) હિન્દી માધ્યમની શાળાવાર યાદી Gyan Sahayak merit list

જ્ઞાન સહાયક (પ્રાથમિક) પ્રોવિઝનલ – ૨ મેરીટ યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

જ્ઞાન સહાયક (માધ્યમિક) પ્રોવિઝનલ – ૨ મેરીટ યાદી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024 તમામ ઠરાવ એક PDF અહિંં ક્લીક કરો
Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024 પ્રાથમિક વિભાગ ઠરાવ અહિં ક્લીક કરો
Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2024 Official Website અહિં ક્લીક કરો