પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ: પ્રાથમિક શાળાઓ માટે સત્રાંત પરીક્ષા નુ ટાઇમ ટેબલ અને વેકેશન તારીખ ડીકલેર

પરીક્ષા ટાઇમ ટેબલ: પ્રાથમિક શાળાઓમા વર્ષમા 2 વખત સત્રાંત પરીક્ષા લેવામા આવે છે. આ ઉપરાંત દર શનીવારે સામયિક મૂલ્યાંકન અંતર્ગત ધોરણ 3 થી 8 મા ટેસ્ટ પણ લેવામા આવે છે. GCERT દ્વારા પ્રથમ સત્રમા લેવાનાર સામયિક મૂલ્યાંકન ટેસ્ટ અને પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા નો કાર્યક્ર્મ જાહેર કરવામા આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ … Read more

Setup Register For Teachers Std 1 To 5 And Std 6 To 8 | શિક્ષક મહેકમ ગણતરી ફોર્મેટ

Setup Register For Teachers Std 1 To 5 & Std 6 To 8 | શિક્ષક મહેકમ ગણતરી ફોર્મેટ | ધોરણ 1 થી 5 અને 6 થી 8 | શિક્ષક - વિદ્યાર્થી પ્રમાણ

Setup Register For Teachers Std 1 To 5 And Std 6 To 8 | શિક્ષક મહેકમ ગણતરી ફોર્મેટ | બાલવાટિકા ,, ધોરણ 1 થી 5 અને 6 થી 8 | શિક્ષક – વિદ્યાર્થી પ્રમાણ: Ahi Sarkar shree na Paripatra mujab Taiyaar karel std 1 thi 5 Ane std 6 thi 8 na Shikshako Na Mahekam Ni … Read more

JILLAFER BADLI FILE MATENU FORM ANE PATRAKO EXCEL & WORD FILE DOWNLOAD

JILLAFER BADLI FILE MATENU FORM ANE PATRAKO EXCEL & WORD FILE DOWNLOAD, jillafer badli camp-2023 jillafer seniority list 2023

JILLAFER BADLI FILE MATENU FORM ANE PATRAKO EXCEL & WORD FILE DOWNLOAD, jillafer badli camp-2023, sabarkantha jillafer badli 2023, Gujrat primary teacher badli camp news, primary school district, mahesana jillafer seniority list, jilla fer badli, jillafer badli camp 2023 ahmedabad, online badli camp latest news, jilla badli camp, jihad panchayat shikshan samiti ahmedabad, gujarat primary … Read more

Pratibhashali Shikshak Pramanpatra For Primary Teachers

ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે શિક્ષણ વિભાગનાં તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૯ નાં ઠરાવ અન્વયે, રાજ્યની પ્રાથમિક શાળામાં ઉત્તમ શૈક્ષણિક કાર્ય કરતા અને શાળાકીય સહઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ, નાવિન્યપૂર્ણ પ્રયોગો, સામાજિક યોગદાન વગેરેમાં ઉત્સાહપૂર્વક સક્રિય હોય તેમજ સમાજને ઉપયોગી બની રહે તેવા પ્રાથમિક શિક્ષક/મુખ્ય શિક્ષક ને પ્રાત્સાહન મળી રહે તેવા ઉમદા હેતુથી પ્રાથમિક શિક્ષક/મુખ્ય શિક્ષકને “પ્રતિભાશાળી શિક્ષક પ્રમાણપત્ર” આપવાની … Read more

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી GCERT દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ તમામ સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓની લિન્ક અહી આપવામાં  આવેલ છે જેનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને તૈયારી કરવી શકાય છે.   પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્ર  સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20  પ્રથમસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.  સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20 દ્વિતીયસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.  સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ … Read more

Adhyayan Nishpatti Sanskrit Std 1 to 8 2023-24

Adhyayan Nishpatti Sanskrit STD 1 to 8 ncert, Adhyayan Nishpatti STD 3 to 5, 6 to 8, SEM 1 And 2, new course, Learning Outcomes...

Adhyayan Nishpatti Sanskrit STD 1 to 8 in Gujarati ncert, Adhyan nishpatti Gujarati Sub Learning Outcomes, Adhyayan Nishpatti SEM 1 And 2, nishpatti new course, adhyayan Nishpatti std 3, adhyayan nishpatti std 7, adhyayan nishpatti std 8, adhyayan nishpatti std 5, adhyayan nishpatti std 4, adhyayan nishpatti std 6, adhyayan nishpatti std 3 to 5, … Read more

Adhyayan Nishpatti Paryavaran Std 1 to 8 2023-24

Adhyayan Nishpatti Paryavaran EVS STD 1 to 8 ncert, Adhyayan Nishpatti STD 3 to 5, 6 to 8, SEM 1 And 2, new course, Learning Outcomes...

Adhyayan Nishpatti Paryavaran STD 1 to 8 in Gujarati ncert, Adhyan nishpatti Gujarati Sub Learning Outcomes, Adhyayan Nishpatti SEM 1 And 2, nishpatti new course, adhyayan Nishpatti std 3, adhyayan nishpatti std 7, adhyayan nishpatti std 8, adhyayan nishpatti std 5, adhyayan nishpatti std 4, adhyayan nishpatti std 6, adhyayan nishpatti std 3 to 5, … Read more

Adhyayan Nishpatti Social Science Std 1 to 8 2023-24

Adhyayan Nishpatti Social Science STD 1 to 8 ncert, Adhyayan Nishpatti STD 3 to 5, 6 to 8, SEM 1 And 2, new course, Learning Outcomes...

Adhyayan Nishpatti Social Science STD 1 to 8 in Gujarati ncert, Adhyan nishpatti Gujarati Sub Learning Outcomes, Adhyayan Nishpatti SEM 1 And 2, nishpatti new course, adhyayan Nishpatti std 3, adhyayan nishpatti std 7, adhyayan nishpatti std 8, adhyayan nishpatti std 5, adhyayan nishpatti std 4, adhyayan nishpatti std 6, adhyayan nishpatti std 3 to … Read more

Badali na nava Niyamo 2023 UPDATE

Badali na nava Niyamo

Badali na Nava Niyamo_ Madhyamik Teachers Badali Paripatra.. 02/06/2023 .. Our site Ekeshod provides information about all types of new jobs, academic news, and competitive exam materials in Gujarat and India. From here you can get different jobs. Such as graduate jobs, engineer jobs, diploma candidate jobs, MBA jobs, low jobs, and various other jobs. Our … Read more

Adhyayan Nishpatti Hindi Std 1 to 8 2023-24

Adhyayan Nishpatti Hindi STD 1 to 8 ncert, Adhyayan Nishpatti STD 3 to 5, 6 to 8, SEM 1 And 2, new course, Learning Outcomes...

Adhyayan Nishpatti Hindi STD 1 to 8 in Gujarati ncert, Adhyan nishpatti Gujarati Sub Learning Outcomes, Adhyayan Nishpatti SEM 1 And 2, nishpatti new course, adhyayan Nishpatti std 3, adhyayan nishpatti std 7, adhyayan nishpatti std 8, adhyayan nishpatti std 5, adhyayan nishpatti std 4, adhyayan nishpatti std 6, adhyayan nishpatti std 3 to 5, … Read more