સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

GCERT દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ તમામ સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓની લિન્ક અહી આપવામાં

 આવેલ છે જેનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને તૈયારી કરવી શકાય છે. 

Follow on Facebook
Join Now
Follow on Instagram
Join Now

 પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્ર 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20  પ્રથમસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20 દ્વિતીયસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2020-21 ની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2021-22 ની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો. 

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2022-23 પ્રથમસત્ર ની ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2022-23 દ્વિતીયસત્ર ની ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો.