ધોરણ 1 થી 4 માં શૈક્ષણિક સર્વેની કામગીરી બાબતે

નિપુણ ભારત શૈક્ષણિક સર્વેક્ષણ Baseline Survey 2023-24) ધોરણ 1 થી 4 DATA ENTRY ============================= શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24* દરમ્યાન *ધોરણ 1 થી 4 માં BASELINE SUERVAY 2023-24* હાથ ધરવા અંગેનો વિગતવાર પરિપત્ર રાજ્ય કક્ષાએથી કરવામાં આવેલો છે. જેની *DATA ENTRY તા. 16-07-2023 થી XAMTA App પર શરુ કરવામાં આવેલ છે. જેની લિંક આ સાથે સામેલ છે … Read more

Gujarat Khel Sahayak Recruitment 2023: 5075 Vacancy Posts

Gujarat Khel Sahayak Recruitment 2023 રાજયમા પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘણી બધી જગ્યાઓ ખાલી છે. જેને લીધે શિક્ષણમા પણ વિપરીત અસરો થ ઈ રહિ છે. અગાઉ પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવતી હતી. પરંતુ હવેથી પ્રાથમિક શાળાઓમા ઘટતા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે ખેલ સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવશે તેવા … Read more

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023: 26500 Vacancy Posts

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023: 26500 Vacancy Posts, જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી, 26500 જેટલા જ્ઞાનસહાયક શિક્ષકોની ભરતી

Gujarat Gyan Sahayak Recruitment 2023 રાજયમા પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘણી બધી જગ્યાઓ ખાલી છે. જેને લીધે શિક્ષણમા પણ વિપરીત અસરો થ ઈ રહિ છે. અગાઉ પ્રાથમિક શાળાઓમા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે પ્રવાસી શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવતી હતી. પરંતુ હવેથી પ્રાથમિક શાળાઓમા ઘટતા શિક્ષકોની ઘટ પુરી કરવા માટે જ્ઞાન સહાયક શિક્ષકોની ભરતી કરવામા આવશે તેવા … Read more

Shikshan Sahay Yojana Gujarat | શિક્ષણ સહાય યોજના 2023

Shikshan Sahay Yojana Gujarat | શિક્ષણ સહાય યોજના 2023: Multi Purpose Teacher બાળકો પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્‍ચ શિક્ષણ

Shikshan Sahay Yojana Gujarat | શિક્ષણ સહાય યોજના 2023 | Multi Purpose Teacher: બાંધકામ વ્યવસાય માં જોડાયેલા જરૂરિયાતમંદ બાંધકામ શ્રમિકો ના બાળકો પ્રાથમિક શાળાથી શરૂ કરીને ઉચ્‍ચ શિક્ષણ (પી.એચ.ડી) સુધી ગુજરાત મકાન અને બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા શિક્ષણ સહાય પૂરી પાડવા માટે આ શ્રમયોગી શિક્ષણ સહાય સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ લેખ … Read more

TET TAT HTAT Materials

TET TAT HTAT Materials

TET TAT HTAT Materials: Gujarat TET 1 & 2 Exam Old Papers And Question Paper | Download All Previous Years Papers | Gujarat TET I & II Previous Year Question Papers | TET 2 Old Question Papers with Answers PDF | TET 2 Exam Paper in Gujarati PDF | Gujarat TET 1 Old Paper | … Read more

દિવ્યાંગ બાળકોને પ્રા. શાળામાં મૂલ્યાંકન બાબતે સુવિધા અને પાસિંગ માર્ક્સ 20 % ગુણ બાબતે GCERT નો 15-06-2019 નો પરિપત્ર

દિવ્યાંગ બાળકોને પ્રા. શાળામાં મૂલ્યાંકન બાબતે સુવિધા અને પાસિંગ માર્ક્સ 20 % ગુણ બાબતે GCERT નો 15-06-2019 નો પરિપત્ર આ પરિપત્ર દિવ્યાંગ બાળકો ની પરીક્ષા માટે અગત્ય નો છેઃ. વિષયઃ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને દિવ્યાંગજન અધિકાર અધિનિયમ-2016ની જોગવાઈ અનુસાર વિશેષ સવલતો આપવા અંગે સંદર્ભ: The Right of persons with disabilities Act 2016 (No:49 of 2016) ઉપરોક્ત વિષય … Read more

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી

સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019 થી વર્ષ 2022-23 સુધી GCERT દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ તમામ સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓની લિન્ક અહી આપવામાં  આવેલ છે જેનો ઉપયોગ કરીને બાળકોને તૈયારી કરવી શકાય છે.   પ્રથમ સત્ર અને દ્વિતીય સત્ર  સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20  પ્રથમસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.  સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ 2019-20 દ્વિતીયસત્રની ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો.  સામાયિક મૂલ્યાંકન કસોટીઓ વર્ષ … Read more

Indo-Tibetan Border Police Force Recruitment 2023 for Driver, Apply for 458 Constable Post

Indo-Tibetan Border Police Force Recruitment 2023 for Driver, Apply for 458 Constable Post | ITBP Recruitment 2023 | itbpolice.nic.in

Indo-Tibetan Border Police Force Recruitment 2023 for Driver ITBP notification has been released for 458 posts. ITBP Driver Recruitment 2023 Online Application has started from 27 June 2023 on itbpolice.nic.in. Check ITBP Constable driver recruitment related details here. The Indo-Tibetan Border Police Force (ITBP) is seeking applications from male Indian citizens for the position of … Read more