Download the list of public holidays in 2023 – 24 | વર્ષ 2023 – 24 ની જાહેર રજાઓનુ લિસ્ટ

Download the list of public holidays

Download the list of public holidays 2023 – 24 | જાહેર રજા નું લિસ્ટ તમારા જીલ્લાનું અને બીજા જિલ્લા નું ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓને કઈ 22 જાહેર રજાઓ મળશે? કઈ તારીખે છે કઈ રજા? જુઓ આખું લિસ્ટ public holidays ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023ની જાહેર રજાનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ … Read more

Download the list of public holidays in 2023 – 24 | વર્ષ 2023 – 24 ની જાહેર રજાઓનુ લિસ્ટ

Download the list of public holidays

Download the list of public holidays 2023 – 24 | જાહેર રજા નું લિસ્ટ તમારા જીલ્લાનું અને બીજા જિલ્લા નું ડાઉનલોડ કરો ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓને કઈ 22 જાહેર રજાઓ મળશે? કઈ તારીખે છે કઈ રજા? જુઓ આખું લિસ્ટ public holidays ગુજરાત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2023ની જાહેર રજાનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના સામાન્ય વહીવટ … Read more